Το Κοινωνικό Έργο των Τεκτόνων (1) – Εισαγωγή


Θέλοντας να ομιλήσω για το Κοινωνικό Περιεχόμενο του Τεκτονισμού αισθάνομαι σαν να παραβιάζω θύρες ανοικτές. Τεκτονισμός χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο δεν έχει λόγο ύπαρξης , το δε Κοινωνικό του Περιεχόμενο συνοψίζεται σαφέστατα στο Άρθρο 1 του Συντάγματος της Μ.Στ. Της Ελλάδος του Α&ΑΣΤ απ’ όπου και σας διαβάζω : 

 

“Παράγραφος ΙΙΙ:………..Εργάζεται δε αδιαλείπως (ο Τεκτονισμός) υπέρ της προόδου και της ηθικής και πνευματικής ανορθώσεως  της ανθρωπότητας δια της ειρηνικής και βαθμιαίας ανυψώσεως του Ατόμου . 

Παραγραφος IV: […] Ως ύπατον αγαθόν ο ελεύθερος Τέκτων θεωρεί την ελευθερίαν σκέψεως και συνειδήσεως . Αποδοκιμάζει παν μέσον απειλούν την ελευθερίαν ταύτην και καταδικάζει την βίαν. 

Παράγραφος VI: Οι Ελευθεροτέκτονες πρεσβεύουν, ότι οι άνθρωποι, οποιαδήποτε και αν χωρίζει αυτούς διαφορά  πνευματικών ή υλικών προσόντων, καταγωγής , κοινωνικής θέσεως, εθνικότητος, φυλής, χρώματος, γλώσσης ή θρησκείας, γεννώνται ελεύθεροι, έχοντες τα αυτά δικαιώματα .  

Θεωρούν, συνεπώς, ως καθήκον αυτών το αμύνεσθαι υπέρ παντός αδικουμένου και έχουν ως αρχήν τον σεβασμόν της ελευθερίας, την αναγνώρισιν της ισότητος και την καλλιέργειαν της μεταξύ των ανθρώπων αδελφοσύνης.  Εργάζονται προς προαγωγής της ειρήνης”. 

 

Τις βασικές αυτές Κοινωνικές Θέσεις ο Τεκτονισμός τις έχει αποδείξει και θεμελιώσει στην μακρά ιστορία του. Μπορώ δε να πω, με πλήρη συναίσθηση και ευθύνη των λόγων μου, ότι η πρόοδος  που συνετελέσθη από τους σκοτεινούς χρόνους του Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, όσον αφορά στην ελευθερία της σκέψεως και της βουλήσεως και στην εκ των των ανωτέρω ελευθεριών προκύψασα έκρηξη των επιστημών  και τεχνών, με όσα αυτά συνεπάγονται, δηλαδή αύξηση του μέσου όρου ζωής,  πρόσβαση των αδυνατοτέρων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων στην μόρφωση και στα αγαθά της τεχνολογίας, στην τέχνη και την αναψυχή, την επαφή με άλλους λαούς, τις λιγότερες ώρες εργασίας και τις περισσότερες αναψυχής – όλα αυτά τα αγαθά- έγιναν προσιτά στον πολύ κόσμο και η ζωή του πολίτη άλλαξε ριζικά, εν πολλοίς χάρις στον Τεκτονισμό. 

 

Φυσικά οι κοινωνικές μεταβολές και τις ιδέες της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΙΣΟΤΗΤΑΣ-ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ που ενέπνευσε στους λαούς ο Τεκτονισμός υλοποιήθηκαν κατά το πλείστον από τέκτονες. Όχι από τον Τεκτονισμό  σαν Οργανωμένον Οργανισμό. Όπως πολλές φορές έχω υποστηρίξει σε ομιλίες και συζητήσεις εν Στοά, η Τεκτονική Διδασκαλία που γίνεται ως επί το πλείστον με σύμβολα και αλληγορίες, στοχεύει στην αφύπνιση της συνηδείσεως  των μελών του Τάγματος και την χαλύβδωση του χαρακτήρα τους. Πέραν αυτών οι τέκτονες σαν ανεξάρτητες προσωπικότητες θα εφαρμόσουν ή όχι στον εις την αμύητη κοινωνία βίο τους την τεκτονική ιδεολογία κατά τρόπον ανάλογο της προσληπτικής τους δυνατότητας και της διαμορφωμένης προσωπικότητάς τους. Πάντως ένα  είναι βέβαιο: Οι τέκτονες θα επιδράσουν και θα διακριθούν στον κύκλο τους και κατά γενική αντίληψη έχουν μια ξεχωριστή, διακριτή παρουσία στην αμύητη κοινωνία. Έχουν μια ιδιαιτερότητα που οφείλεται στην τεκτονική τους παιδεία. Στο πλαίσιο των παραπάνω προσωπικών μου διαπιστώσεων θα γίνει μια σειρά ομιλιών για το Κοινωνικό Έργο του Τεκτονισμού με αναφορά σε επιφανείς τεκτονικές προσωπικότητες και στο έργο τους.

Ι.Β